SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Klient žádající nebo objednávající jakoukoliv službu (dále jen „klient“) poskytovanou společností seznam dluhů s.r.o., IČ: 065 01 524, se sídlem Královická 2321/83, 100 00 Praha 10 – Strašnice, (dále jen „společnost“) anebo vyplňující kontaktní formulář anebo objednávku služby prostřednictvím dálkových telekomunikačních služeb, internetu, prostřednictvím provozoven společnosti anebo jiným způsobem splňujícím podmínky pro uzavření smluvního vztahu, tímto uděluje společnosti souhlas, aby tato zpracovávala, uchovávala a shromažďovala osobní údaje (dále jen „údaje“) o osobě klienta ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Tento souhlas klient dobrovolně uděluje pro všechny údaje a informace, které společnosti sdělí nebo jakkoliv společnosti předá, zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní čísla, emailové adresy, IP adresu, jména a kontakty na věřitele, dlužné částky, druhy a výše příjmů, dokumenty, listiny a další informace v jakékoliv podobě.
  2. Tento souhlas klient uděluje za účelem uzavření smluvního vztahu se společností, informování o nabídkách, produktech a službách, případně za jiným marketingovým účelem či podpoře nabídky služeb nebo prodeje. Klient souhlasí s kontaktováním své osoby společností nebo partnerem prostřednictvím telefonického, elektronického, poštovního kontaktu anebo také osobně na adresách, které klient uvedl.
  3. Klient dále souhlasí s tím, že společnost může v rámci zkvalitňování péče o klienty monitorovat osobní i telefonické hovory vedené mezi společností a klientem.
  4. Klient souhlasí, že jím poskytnuté údaje mohou být společností použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu společnosti anebo pro zpracování, nebo použití partnery.
  5. Klient dále souhlasí, že společnost je oprávněna údaje poskytnout nebo předat ke zpracování osobám, které se na základě jiné, než pracovní smlouvy podílejí anebo spolupracují na činnosti společnosti, případně dalším smluvním partnerům (dále jen „partner“), a to výlučně za účely uvedenými v tomto souhlasu.
  6. Klient souhlasí s tím, že údaje mohou být partnery zpracovávány a mezi nimi vzájemně předávány za účelem provádění marketingových a propagačních činností a zkvalitnění péče o klienta.
  7. Klient prohlašuje, že všechny jím uvedené a poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné. Tento souhlas klient uděluje na dobu určitou počínaje jeho udělením do doby 10 let od zániku všech závazků nebo jiných právních vztahů vzniklých mezi klientem a společností nebo dalšími partnery. Po uplynutí této lhůty budou veškeré klientem poskytnuté údaje nebo společností a partnery získané osobní údaje o klientovi zničeny. Klient tento souhlas může kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti nebo emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem klienta doručeným na adresu kancelar@seznamdluhu.cz nebo prostřednictvím datové schránky.
  8. Klient si je vědom svého práva na přístupu ke svým osobním údajům poskytnutých společnosti a také práva na opravu takových údajů, jakož i svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od společnosti vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost klienta obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  9. Společnost prohlašuje, že údaje bude shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci společnosti nebo jiné fyzické osoby, které údaje zpracovávají na základě smlouvy se společností a další osoby jsou povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klienta, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Osobní údaje klientů jsou šifrovány a zabezpečeny proti zneužití neoprávněnou osobou, a to uložištích v majetku společnosti.